Đồng tiền kỹ thuật số: Xu hướng và chính sách quản lý

Việt Nam cần theo dõi, nghiên cứu, đánh giá tác động của đồng tiền kỹ thuật số để có thể xác định phương án xử lý và thái độ phù hợp.