Lao động làm việc ở nước ngoài mất việc do dịch COVID-19 được hỗ trợ ra sao?

Người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí và hỗ trợ như, tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.