“Không kiến nghị Nhà nước hỗ trợ tiền, chỉ kiến nghị môi trường kinh doanh cải cách mạnh mẽ thời hậu Covid”

“Tôi xin đề xuất với các doanh nhân trong CLB Doanh nhân Sao Đỏ: Chúng ta không kiến nghị Nhà nước hỗ trợ về tiền, mà chỉ nên kiến nghị về cải cách mạnh mẽ thể chế, chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh để tạo nên những đột phá mới thời hậu Covid-19.