qc

Môi giới bất động sản suy kiệt vì Covid

70% doanh nghiệp môi giới bất động sản cắt giảm lương của người lao động hoặc ngừng hoạt động.