Masan MEATLife sắp phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. So với thị giá hiện nay vào mức 42.900 đồng/cp, giá chào bán ESOP của Masan MEATLife (MML) thấp hơn 77% giá thị trường.