qc

Tổng giám đốc Kido đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu

Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên dự kiến nâng tỷ lệ nắm giữ lên 31,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,5% vốn.