Xây dựng danh mục trong thị trường biến động cùng Chứng khoán Mirae Asset

Trước những tin tức gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chứng khoán trong nước, nhà đầu tư cần phải đánh giá chính xác và hành động ngay nếu muốn danh mục của mình đổi sắc. Công ty Chứng khoán Mirae Asset tổ chức Hội thảo "Xây dựng danh mục trong thị trường biến động" giúp các nhà đầu tư vững tâm lái danh mục qua biến động.