Góc nhìn CTCK: Rủi ro ngắn hạn vẫn còn nhưng không quá đáng ngại

VCBS không khuyến nghị giải ngân mới tại thời điểm này, tuy nhiên cũng không kỳ vọng chỉ số chung sẽ điều chỉnh giảm quá nhiều.