World Bank: Kiều hối năm 2021 của Việt Nam sẽ không suy giảm

Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank), kiều hối từ nay đến cuối năm 2021 đổ về Việt Nam có thể sẽ không có nhiều thay đổi.