Việt Nam thuộc nhóm 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất năm 2021

Theo WB, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất năm 2021 với khoảng 18 tỷ USD.