Các ngân hàng, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ Quảng Nam phòng chống Covid-19

Để tiếp tục tiếp sức cho Quảng Nam, Đà Nẵng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều ngân hàng và doanh nghiệp gần đây tiếp tục ủng hộ bằng tiền và hiện vật nhằm góp phần vào cuộc chiến quyết liệt, tiếp tục giữ vững tinh thần, sức khỏe và nỗ lực chống dịch nhanh chóng thành công.