Sacombank có lợi nhuận giữ lại gần 9.000 tỷ đồng, sẵn sàng chia cổ tức cho cổ đông

Phần lợi nhuận giữ lại tới cuối năm 2021 của Sacombank gần bằng 50% vốn điều lệ của ngân hàng.