qc

Trái phiếu Chính phủ hút khách rất mạnh

Lượng đặt thầu ở các kỳ hạn đều cao hơn tính bằng lần so với giá trị gọi thầu.