qc

SSI Research: ACB trích lập nợ của một doanh nghiệp lớn, cần 2 năm xử lý tài sản thế chấp

Ngân hàng có thể đã chủ động dự phòng nợ của một khách hàng doanh nghiệp lớn đầy đủ trong quý I.