Cần tiếp tục giảm lãi vay trên dư nợ hiện có

Cái gần hơn, cần hơn, cũng đã được Thủ tướng Chính phủ lưu tâm, bên cạnh hạ tiếp lãi vay, là hạ lãi vay cho những khoản dư nợ hiện hữu.