Giá vàng biến động mạnh, doanh thu PNJ tháng 7 tăng trưởng 10% so với cùng kỳ

Sau 7 tháng, PNJ đạt doanh thu thuần 9.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 495 tỷ đồng.