ĐHCĐ KienlongBank: Đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 600 tỷ, thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 16%

Trong năm 2022, HĐQT cũng cho biết sẽ triển khai các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của KienlongBank trên sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.